Выпускники 2019 года

Автор: admin вкл. . Опубликовано в Uncategorised


Отделение математики

Классный руководитель
МАЛИС Сергей Ильич

 1. АЛБУ София Дмитриевна
 2. АСЕКО-НКИЛИ Андрей Мигелевич
 3. БОГАЧ Алексей Алексеевич
 4. БОРИСОВА Мирра Андреевна
 5. БОЦУЛЯК Игорь Станиславович
 6. ВОРОТОВ Дмитрий Вадимович
 7. ГЕРБАЛИ Никита Эдуардович
 8. ДАНЬКО Алексей Юрьевич
 9. ЖАРКАЯ Мария Сергеевна
 10. ЗОЗУЛЯ Алина Александровна
 11. ИВАНЧЕНКО Александр Владимирович
 12. КИРИЛОВА Анна Сергеевна
 13. КЛИМЕНКО Данила Владимирович
 14. КОВАЛЕНКО Дмирий Игоревич
 15. КОНЬКОВ Михаил Сергеевич
 16. КРАКОВСКИЙ Владислав Александрович
 17. МАНАЕВ Глеб Владимирович
 18. МЕТАСОВ Андрей Сергеевич
 19. ПИСАРЕВСКАЯ Наталья Александровна
 20. ПРОШКО Данила Александрович
 21. РАПЧИНСКИЙ Александр Демьянович
 22. РУДЬ Никита Русланович
 23. СВЕЧИХИН Евгений Игоревич
 24. ТКАЧЕНКО Ольга Вадимовна
 25. ФИЩУК Евгений Богданович
 26. ЧМЫХОВА Ангелина Сергеевна
 27. ШАПОВАЛОВ Никита Валерьевич
 28. ЮРЧЕНКО Юрий Михайлович
Отделение физики

Классный руководитель
ПРОКОПЕНКО Людмила Викторовна

 1. АРСАТЬЯНЦ Оксана Андреевна
 2. ВАРВАРИН Михаил Олегович
 3. ВАРЧЕНКО Егор Игоревич
 4. ВЕРЕЩАКА Кристина Максимовна
 5. ГОРДЕЕВ Константин Юрьевич
 6. ГУМЕНЮК Яков Васильевич
 7. ДОБРОВОЛЬСКИЙ Михаил Андреевич
 8. ДОВЖЕНКО Анна Денисовна
 9. ДОМБРОВАН Михаил Александрович
 10. ЗАПЕРЧЕНКО Владислав Витальевич
 11. ЗАХАРЕНКО Владимир Сергеевич
 12. ЖУЧЕНКО Ева Валентиновна
 13. КИРИЛОВ Виктор Владиславович
 14. КОПЫТОВ Илья Игоревич
 15. КРЕМИНСКАЯ Софья Андреевна
 16. КУРОЧКИН Матвей Ростиславович
 17. ЛЕСКОВ Денис Юрьевич
 18. ЛИЧИКАКИ Олег Евгеньевич
 19. МАКОВЕЦКИЙ Георгий Михайлович
 20. РЯПОЛОВ Сергей Дмитриевич
 21. СМОЛЯНСКИЙ Евгений Сергеевич
 22. СОКОЛОВА Екатерина Олеговна
 23. СОЛОИД Михаил Андреевич
 24. ТИМОФЕЕНКО Константин Викторович
 25. ТОЛСТОПЯТ Максим Вадимович
 26. ЧАЩИН Данила Александрович
 27. ШАКУН Таисия Леонидовна
 28. ШЕВЧЕНКО Анна Геннадиевна
 29. ШИБАЕВ Арсений Юрьевич
 30. ЯРОЦКИЙ Андриан Сергеевич


Отделение химии и биологии

Классный руководитель
ПАНКОВА Екатерина Сергеевна

 1. БЕЛЮК Дарья Сергеевна
 2. БЕЛОЧЕНКО Алексей Евгеньевич
 3. БЕССМИЛЬНАЯ Екатерина Дмитриевна
 4. БРАГА Ангелина Григорьевна
 5. ВАСИЛЕНКО Леонид Андреевич
 6. ГАВРИЛЮК Владислав Витальевич
 7. ДОВЖЕНКО Никита Андреевич
 8. ЕМЧИЦКАЯ Ангелина Владимировна
 9. КАСАПУ Татьяна Александровна
 10. КОЛЕСНИКОВ Артём Алексеевич
 11. ЛУЧКО Иван Андреевич
 12. МАЦУЕВА Мария Юрьевна
 13. МЕНДЕЛУЦА Михаил Денисович
 14. МЕЛЬНИК Юлия Михайловна
 15. МОТЕЙКО Елена Николаевна
 16. НИЖНИЧЕНКО Татьяна Вячеславовна
 17. ОЛЬХОВИК Варвара Дмитриевна
 18. ОНОПРИЕНКО Дарья Романовна
 19. ПАРФЕНЮК Ольга Витальевна
 20. ПОТРЕБЧУК Олег Игоревич
 21. СЕМЁНОВА Анастасия Евгеньевна
 22. СКРИПКА Татьяна Александровна
 23. ТИМОШЕНКО Илья Романович
 24. ШАМСЕЕВ Ильдар Саукатович
 25. ШВЕЦ Анастасия Александровна
 26. ШЕВЧЕНКО Милана Дмитриевна
 27. ШЕПЕЛЮК Оскар Юрьевич
 28. ШЕРЕПЕРОВ Евгений Сергеевич
 29. ШУКОВИЛОВА Ольга Александровна
 30. ШУЛЬГА Ярослав Игоревич


Всего 88 выпускников

Ліцей - вікно, відкрите всесвіту

Автор: Lilit_RL вкл. . Опубликовано в Uncategorised

У нашому ліцеї ми хочемо створити кожному з учасників освітнього процесу середовище, засноване на відкритості, доступності, взаємоповазі, розкритті наукового і творчого потенціалу. Система організації роботи ліцею базується на фундаментальних цінностях людства і проецирується в усіх його ініціативах. Ліцей - це вікно, яке не тільки об'єднує людину і природу, а й пропонує всебічний і гармонійний розвиток.

У ліцеї створено середовище, завдяки якому освіта і відкритість всесвіту нероздільні, а також

• сприяє отриманню нових знань, розвитку мислення і компетенцій, необхідних для дослідження всесвіту і особистісного зростання;

• в стрімко мінливому світі дозволить в майбутньому кожному випускнику швидко змінити напрям застосування своїх знань і отримати нову спеціальність, а його талант завжди може бути потрібним;

• формує креативне мислення і вчить знаходити неординарні і оптимальні рішення не тільки в стандартних, а й екстремальних ситуаціях;

• дозволяє педагогам, як початківцям, так і професіоналам, повною мірою реалізувати свій педагогічний потенціал.

 

 

Основна філософія в освітній парадигмі ліцею полягає в тому, що знання і навички здобуваються з великими труднощами, але залишаються назавжди і допомагають подоланню будь-яких життєвих проблем.

Впроваджувана проектна форма навчання в ліцеї вчить найціннішому - вмінню працювати в колективі, бути толерантним до думки інших і знаходити компроміси для досягнення спільної мети!

Наш ліцей – це численна родина, яка створюється спільними зусиллями вчителів, учнів, батьків і його випускників. Це розвиває почуття приналежності кожного до її створення, в яку завжди хочеться повернутися і зробити ще щось корисне для її процвітання!

У ліцеї учні живуть в унікальних умовах, які надихають до академічного, творчого, соціального і спортивного вдосконалення.

Приходь! Ми допоможемо тобі відкрити вікно у всесвіт твоїх нових можливостей, а ти допоможеш це зробити іншим!

Директор ліцею,

Валерій Якович Колебошин

Лицей - окно, открытое миру

Автор: Lilit_RL вкл. . Опубликовано в Uncategorised

В нашем лицее мы хотим предоставить каждому из участников образовательного процесса среду, основанную на открытости, доступности, взаимоуважении, раскрытии научного и творческого потенциала. Система организации работы лицея базируется на фундаментальных ценностях человечества и отражается во всех его инициативах. Лицей – это окно, которое не только объединяет человека и природу, но и предлагает всестороннее и гармоничное развитие.

В лицее создана среда, благодаря которой образование и открытость миру неразделимы, а также

• способствует получению новых знаний, развитию мышления и компетенций, необходимых для исследования мира и личностного роста;

• в стремительно меняющемся мире, позволит в будущем каждому выпускнику быстро изменить направление приложения своих знаний и получить новую специальность, а его талант всегда может быть востребованным;

• формирует креативное мышление и учит находить неординарные и оптимальные решения не только в стандартных, но и экстремальных ситуациях;

• позволяет педагогам, как начинающим, так и профессионалам, в полной мере реализовать свой педагогический потенциал.

 

Основная философия в образовательной парадигме лицея состоит в том, что знания и навыки приобретаются с большим трудом, но остаются навсегда и помогают преодолению любых жизненных препятствий.

Внедряемая проектная форма обучения в лицее учит самому ценному – умению работать в коллективе, быть толерантным к мнению других и находить компромиссы для достижения общей цели!

Наш лицей – это большая семья, которая создается совместными усилиями учителей, учеников, родителей и его выпускников. Это развивает чувство принадлежности каждого к ее созданию, в которую всегда хочется вернуться и сделать еще что-то полезное для ее процветания! В лицее учащиеся живут в уникальной и вдохновляющей обстановке, в которой равное внимание уделяется академическому, творческому, социальному и спортивному совершенствованию.

Приходи! Мы поможем тебе открыть окно в мир твоих новых возможностей, а ты поможешь это сделать другим!

Директор лицея,

Валерий Яковлевич Колебошин

приклад

Автор: Lilit_RL вкл. . Опубликовано в Uncategorised

Набір до сьомих класів на відділення:

1. Математичне – поглиблене вивчення математики, підвищений рівень вивчення фізики й інформатики.

2. Фізичне – поглиблене вивчення фізики, підвищений рівень вивчення математики й інформатики.

3. Хіміко-біологічне – поглиблене вивчення хімії та біології, вивчення математики й фізики за посиленною програмою.

Першим туром конкурсних випробувань для абітурієнтів усіх відділень ліцею є письмова робота з математики (перевірка рівня базової математичної підготовки), яка відбудеться 8 червня о 10:00.

Другим туром конкурсних випробувань є:

– для абітурієнтів математичного відділення – контрольна робота з математики;

– для абітурієнтів фізичного та хіміко-біологічного відділень – контрольна робота з відповідних розділів природознавства.

Другий тур іспитів відбудеться 11 червня о 10:00.

пример

Автор: Lilit_RL вкл. . Опубликовано в Uncategorised

Набор в седьмые классы на отделения:

 1. Математическое – углубленное изучение математики, повышенный уровень изучения физики и информатики.
 2. Физическое – углубленное изучение физики, повышенный уровень изучения математики и информатики.
 3. Химико-биологическое – углубленное изучение химии и биологии, изучение математики и физики с увеличенным количеством часов по учебному плану.

Первым туром конкурсных испытаний для абитуриентов всех отделений лицея является письменная работа по математике (проверка уровня базовой математической подготовки), которая состоится 7 июня 2018 г. в 10.00.

Вторым туром конкурсных испытаний, который состоится 12 июня 2018 г. в 10.00, является:

 • для абитуриентов математического отделения – письменная работа по математике;
 • для абитуриентов физического отделения – письменная работа по соответствующим разделам природоведения;
 • для абитуриентов химико-биологического отделения - письменная работа по биологии и соответствующим разделам природоведения.

Набор учеников в 10 класс на отделение:

 • Информационно-коммуникационные технологии (углубленное изучение информатики и повышенный уровень изучения математики и физики).

Первый тур конкурсных испытаний - выполнение задач по информатике на одном из языков программирования: Pascal, C++, C#, Java, Python (проверка навыков программирования) состоится 11 июня 2018 г. в 10.00.

Второй тур конкурсных испытаний - письменная работа по математике (проверка уровня базовой математической подготовки) состоится 13 июня 2018 г. в 10.00.

Требования для участия в экзамене по информатике:

 1. каждый ученик должен иметь доступ к своему e-mail и навыки отправки файлов (внимание: без использования российских почтовых сервисов);
 2. в конце экзамена ученик со своего собственного почтового ящика отправляет коды своих программ на электронный адрес лицея (будет объявлен на экзамене).

Для подготовки к экзамену можно пользоваться информацией с нашего сайта по информатике rlwestudy.blogspot.com. На вкладке «9 класс» скачать учебник по Паскалю и разобрать темы со 2 по 5 включительно. Задание можно выполнять на таких языках программирования, как Паскаль (PascalABC), C++ (CodeBlocks, Dev-C++), C# (Visual Studio 2015, SharpDevelop), Java (Eclipse, NetBeans IDE), и Python (IDLE-Python 3.6 32-bit).